fbpx

BUGIMINE OÜ VEEBIPOE PRIVAATSUSTINGIMUSED

Bugimine OÜ (edaspidi Bugimine) on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Ostjale usaldusväärseks ja õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist..

 1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt  on füüsiline isik, kelle kohta on Bugimine’l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Bugimine’l Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused  on käesolev tekst, mis sätestab Bugimine Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3.  Isikuandmed  on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete töötlemine  on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient  on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Bugimine teenuseid.
1.6. Leping  on Bugimine ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse müügi või osutamise või muu leping.
1.7. Veebileht  www.bugimine.com on Bugimine veebileht.
1.8.  Külastaja  on isik, kes kasutab Bugimine veebilehte.
1.9. Laps  on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.10. Teenused  on igasugused Bugimine poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.11. Bugimine Andmekaitseametnik  on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.12. Bugimine Andmekaitseametnik  on isik, kes järgib Bugimine Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.13. Müügikanalid on Bugimine poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

1.14. Tooteportfell  on Bugimine erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt  www.bugimine.com.
Privaatsustingimustes, Lepingus ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Bugimine on juriidiline isik Bugimine OÜ, registrikoodiga 14286327, asukohaga  Retke tee 28-6, Tallinn, 13419.
2.2. Isikuandmeid võib Bugimine töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Bugimine töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Bugimine valduses olevate Isikuandmetega.

2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

 1. PÕHIMÕTTED

3.1. Bugimine lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2. Bugimine eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3. Bugimine kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.5. Õigsus Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Bugimine soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Bugimine andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Bugimine saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Bugimine vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Bugimine kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid
4.1.1. Andmesubjekti poolt Bugimine’le avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);

4.1.2. Andmesubjekti ja Bugimine tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.7. Bugimine poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Bugimine Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.


5.2. Nõusoleku alusel töötleb Bugimine isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Bugimine põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

5.3. Õigustatud huvi tähendab Bugimine huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel töötleb Bugimine Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Bugimine’l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Bugimine kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Bugimine Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.5. Juhul kui Isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Bugimine hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust.

 1. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Bugimine teeb koostööd isikutega, kellele Bugimine võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Isikuandmete töötlus on seaduslik;

6.2.2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Bugimine juhistele ning kehtiva lepingu alusel.
6.3 Bugimine on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Bugimine säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Bugimine poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Bugimine tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Bugimine kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

 1. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Bugimine Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2. Bugimine ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.3. Juhul kui Bugimine saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Bugimine endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Bugimine’le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Bugimine’le antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:


9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

 1. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Bugimine poole e-posti teel  info@bugimine.com.
10.2. Kaebuste esitamine:

10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Bugimine poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.

 1. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Bugimine võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. Bugimine kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3. Bugimine kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid võivad kasutada Bugimine partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Bugimine ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saab infot kolmandate osapoolte käest.
11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide

 1. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1. Bugimine Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Bugimine’s olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
12.1.3. Bugimine organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Bugimine rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena
12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Bugimine kasutab.

 1. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1. Bugimine Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
13.1.1. Bugimine’ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil  info@bugimine.com.

 1. MUUD TINGIMUSED

14.1. Bugimine’l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Bugimine Andmesubjekte www.bugimine.comkoduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Bugimine veebilehte  www.bugimine.comolete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

 

Telli uudised